Самоевалуацијата на училиштето е процес на систематско и континуирано следење, анализирање и вреднување на оствареното со единствена
цел унапредување и обезбедување квалитет во работата на училиштето.

 

Во прилог можете да ја погледнете на следниот линк: Самоевалвација - ООУ „Славко Лумбарковски“